Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Pupla! We zijn blij om u een leuke en interactieve kleurplaten website te kunnen bieden. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u onze website gebruikt. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dan raden wij aan onze website niet te gebruiken.

1 - Acceptatie van gebruiksvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de website van Pupla (https://pupla.com), inclusief alle inhoud, functionaliteiten en diensten die op of via de website ("Website") worden aangeboden. Door toegang te verkrijgen tot en de Website te gebruiken, bevestigt u dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dan raden wij aan de Website niet gebruiken.

2 - Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
We behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle wijzigingen die we aanbrengen, zullen onmiddellijk na het plaatsen van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op de Website van kracht zijn. Door de Website te blijven gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, bevestigt u dat u akkoord gaat met die wijzigingen.

3 - Gebruik van de website
De Website en de inhoud daarvan, waaronder maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, beelden en andere materialen, zijn alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Website of enige inhoud daarvan niet voor commerciële of ongeoorloofde doeleinden gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor elke activiteit die op uw account plaatsvindt, inclusief de inhoud die u op of deelt op de Website. U mag geen inhoud plaatsen of delen die illegal, misbruikend, bedreigend, lasterlijk of anderszins ongepast is.

4 - Intellectuele eigendomsrechten
Alle inhoud op de Website, waaronder maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, beelden en andere materialen, is eigendom of gelicentieerd aan ons en is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag geen inhoud op de Website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5 - Ontkenning van garanties
De Website en de inhoud daarvan worden aangeboden op basis van "as is" en "as available". Wij stellen geen enkele vorm van garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, ten aanzien van de werking van de Website of de informatie, inhoud, materialen of producten die op de Website zijn opgenomen.

6 - Beperking van aansprakelijkheid
In geen enkel geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Website, waaronder maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke en gevolgschade.

7 - Indemniteit
U stemt ermee in om ons en onze gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten en medewerkers te ontheffen van en te vrijwaren van elke aanspraak of vordering, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Website, uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of uw overtreding van enig recht van een ander.

8 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Website zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met eventuele conflicterende rechtsprincipes. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of de Website zal worden opgelost door bindende arbitrage in overeenstemming met de Regels voor Arbitrage van het Nederlands Arbitrage Instituut (nai-nl.org), een toonaangevende organisatie voor commercieel geschillenbeslechting, gevestigd in Nederland.

9 - Scheidbaarheid
Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-uitvoerbaar blijkt te zijn, zal die bepaling volledig worden geënforceerd en zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

10 - Neem contact met ons op
Als u vragen of zorgen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden of de Website, neemt u dan contact met ons op via [email protected].
Dank u wel voor het gebruik van Pupla! We hopen dat u onze kleurplaten website met veel plezier zal gebruiken.